L’Ajuntament d’Andratx amplia els tipus de negocis que poden sol·licitar les ajudes directes dins la línia 2

06-Maig-2021
Ampliamos los sectores que pueden solicitar las subvenciones para los comercios, negocios y empresas del municipio.

cartell_subvencionsL’Ajuntament d’Andratx amplia els tipus de negocis que poden sol·licitar les ajudes directes dins la línia 2 de les bases reguladores de la convocatòria per les subvencions per als comerços, negocis i empreses del municipi.

El termini de presentació de les sol·licituds del següents epígrafs començarà a partir de l’endemà de la publicació de la modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitzarà quan s’acabi el crèdit pressupostari o, com a data límit, el 15 d’octubre de 2021 (no inclòs):

Del grup 644 Comerç a la menuda pa, pastisseria, confiteria i  productes lactis:
    • 644.1 Comerç a la menuda pa, pastisseria, confiteria i similars de llet i productes lactis
Del grup 647 Comerç producte alimentació i begudes en general:
    • 647.1 Comerç a la menuda de productes d’alimentació i begudes
    • 647.2 Comerç a la menuda de productes d’alimentació de menys de 120 m2
    • 647.3 Comerç a la menuda de productes d’alimentació de menys de 120-399 m2
Del grup 653 Comerç a la menuda d’articles per a l’equipament de la llar:
    • 653.2  Comerç a la menuda aparells d’ús domèstic
Del grup 751 Act. Annexes al transport terrestre:
    • 751.2 Guàrdia i custodia de vehicles
Del grup 855 Lloguer altres mitjans de transport:
    • 855.1 Lloguer  aeronaus de totes classes
    • 855.2 Lloguer d’embarcacions
    • 855.3 Lloguer de bicicletes
    • 855.9 Lloguer altres mitjans de transport N.C.O.P.
Del grup 973 Serveis fotogràfics i fotocopies:
    • 973.1  Serveis fotogràfics
    • 972.2 Màquines automàtiques fotografies i fotocòpies
    • 973.3 Servei còpies documents maquina fotocòpia


Segueix oberta la convocatòria per sol·licitar les ajudes directes per als comerços, negocis i empreses del municipi

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per atorgar les subvencions per un valor de 720.000 €, dels quals 500.000 € provenen del fons de l'Ajuntament, 110.000 € del Govern Balear i altres 110.000 euros del Consell de Mallorca, que es destinaran a donar suport als comerços, negocis i empreses del municipi, que no han pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat a causa de les restriccions i que tenen com a finalitat pal·liar els perjudicis derivats de la COVID-19 i al mateix temps impulsar l’activitat econòmica local.

Com a novetat, les bases preveuen que tots aquells que no estiguin al corrent de pagament, podran sol·licitar l'avançament del 80% per liquidar el deute, sempre que tinguin un import inferior al de la bestreta que li correspongui per l’ajuda sol·licitada.

Les línies d’ajuda per als diferents sectors econòmics s’estableixen segons l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i es poden consultar a les bases reguladores:

Línia 1. Restauració: Entre 2.000€ i 5.999€ per sol·licitant.
Línia 2. Comerços: 1.500€ per comerç amb un màxim de 5.999€ per sol·licitant.
Línia 3. Taxis: 1.000€ per a cada titular d'una llicència de taxi.
Línia 4. Discoteques: 5.999€ per sol·licitant.
Línia 5. Espais culturals: 1.500€ per centre amb un màxim de 5.999€ per sol·licitant en funció de les activitats realitzades durant el 2020.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació a presentar:

  1. Còpia del DNI/NIE/Passaport del sol·licitant en cas de ser persona física o còpia del CIF del sol·licitant en el cas de ser persona jurídica. Quan la sol·licitud la faci un representant, haurà de presentar una autorització de representació amb els documents d’identificació d’interessat i representant.
  2. Sol·licitud complimentada (ANNEX I).
  3. Declaració responsable (ANNEX II).
  4. Model SEPA segellat. Persones físiques: En el cas de no estar segellat, s'ha d'afegir un certificat de compte bancari. Persones Jurídiques: model SEPA segellament obligatori(ANNEX III).
  5. Certificat situació censal.
  6. En cas de sol·licitar la bestreta del 80% que preveu els punts 3.1 (6) i 14, s’haurà d’aportar el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries on apareixen els deutes davant la Seguretat Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Administració Pública de la Comunitat Autònoma i l’Ajuntament d’Andratx.

Línia 1. Restauració
A més de la documentació anterior, en cas de comptar amb treballadors contractats, s’ha d’aportar l’informe de la plantilla de mitjana de treballadors en alta a la Seguretat Social durant el període de 2020.

Línia 5. Espais Culturals
A més de la documentació anterior, en cas de haver realitzats activitats culturals durant el 2020, s’ha d’aportar una memòria justificativa d’activitats tal i com estableix l’article 3.2 d’aquesta convocatòria.

Les bases de la convocatòria i els annexos estan disponibles a la seu electrònica.

flecha  SEU ELECTRÒNICA

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitzarà quan s’acabi el crèdit pressupostari o, com a data límit, el 15 d’octubre de 2021 (no inclòs).

Les sol·licituds es podran presentar:

1. PRESENCIALMENT, (només per a aquelles persones no obligades a relacionar-se electrònicament, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015) al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx, obligatòriament amb cita prèvia (de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h).

flecha  CITA PRÈVIA