JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sala de Plens, Ajuntament d'Andratx

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal. Li correspon assistir al batle en l'exercici de les seves atribucions, i l'exercici de les atribucions que el batle o altre òrgan li deleguin, o li atribueixin les lleis. La Junta de Govern Local està composta pel batle i els regidors i regidores designats i cessats lliurement pel batle. Cada divendres a les 9:00 h.

Membres de la Junta de Govern Local:

  • President: El batle, que podrà delegar en qualsevol altre regidor.
  • 2 regidors/es a proposta del Grup Municipal PSIB -PSOE
  • 2 regidors/es a proposta del Grup Municipal MÉS
  • 2 regidor/es a proposta del Grup Municipal PI