COMISSIÓ INFORMATIVA

Constituïda per a l'estudi, informe i dictamen dels assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple municipal; estan integrades per representants de tots els grups municipals. 

El nombre de regidors que pot designar cada grup municipal per integrar les comissions informatives ha de ser proporcional a la composició del plenari. Cada penúltim divendres del mes, a les 12:00 h.

COMPOSICIÓ

  • President: El batle, que podrà delegar en qualsevol altre regidor.

  • 2 regidors/es a proposta del Grup Municipal PSIB -PSOE

  • 2 regidors/es a proposta del Grup Municipal MÉS

  • 2 regidors/es a proposta del Grup Municipal PI

  • 3 regidors/es a proposta del Grup Municipal PP

  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal UP

  • 1 regidor/a a proposta del Grup Municipal CS